AddThis Social Bookmark Button

Általános szabályok

A Megtestesült Bölcsességről Nevezett Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára nyilvános könyvtár. A Könyvtár nem kölcsönkönyvtár, de nyitott helyben olvasásra minden érdeklődő számára. Előzetes bejelentkezés alapján kutatható. A Könyvtár állománya elérhető interneten a teka.sis.romkat.ro oldalról. A könyvtárhasználók a szabályzatban meghatározott módon jogosultak helybennolvasásra, könyvek, kép- és hanghordozók stb. kölcsönzésére, valamint a könyvtár egyéb szolgáltatásainak igénybevételére. Bármilyen művelethez (helybennolvasás, kölcsönzés, hosszabbítás, visszavétel, stb.) olvasójegy szükséges! Könyvek rongálása, aláhúzása, csonkítása vagy a számítógép használatával történő visszaélés esetén a könyvtáros a dokumentum vagy a számítógép használatát felfüggesztheti. A régi könyvállomány (1850 előtt megjelent művek) könyvanyaga csak helyben, munkaidőben hozzáférhető. Korlátozott jogú olvasóink (külsős) számára csak helyben olvasás és fénymásolás megengedett. A folyóson elhelyezett fénymásolón kizárólag a könyvtár állományában lévő dokumentumok másolhatók. A könyvtárhasználat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások ideiglenesen vagy véglegesen megvonhatók.

Beiratkozás
A beiratkozáshoz hatóságilag érvényes személyi igazolványra van szükség. A kölcsönzések zökkenőmentes lebonyolítása, valamint a szolgáltatások javítását is célzó kimutatások céljából kérjük olvasóinkat, hogy a fentieken kívül szíveskedjenek közölni telefonszámukat, email címüket. Az adatokat a könyvtár az adatvédelmi törvény szellemében kezeli. A beiratkozás térítésmentes, évente meghosszabbítható. Külső olvasó számára a beiratkozás díja 10,-RON. Olvasójegy használata kötelező! A kapott olvasójeggyel a hallgatók és oktatók részére a könyvtár valamennyi szolgáltatása igénybe vehető. Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni, az új olvasójegy ára 10,-RON.

Kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés
Kölcsönözni csak személyesen, érvényes olvasójeggyel lehet. Az olvasó a könyvtárból csak a szabályszerűen kikölcsönzött könyveket viheti ki. A kikölcsönzött könyveket az olvasó nem adhatja tovább harmadik személynek. Az olvasó továbbá köteles a kikölcsönzött könyveket a határidő lejártával minden külön felszólítás nélkül visszahozni. A kölcsönözhető könyvek száma: 5. Kölcsönzés időtartama: 30 nap. Hosszabbítás: 2 alkalommal kérhető (2 x 3 nap). Kölcsönzési határidő hosszabbítás csak a határidő lejárta előtt személyesen, telefonon, levélben kérhető vagy az internetes katalóguson (OPAC) át kezdeményezhető, amennyiben az olvasó jogosult hosszabbításra és más olvasó nem igényelte a művet. A kölcsönzési határidőt túllépő olvasóknak késedelmi díjat kell fizetni. A késedelmi díj rendezéséig újabb könyv nem kölcsönözhető. Késedelmi díj: 0,5 RON, külső olvasónál 1,-RON. Az egy olvasó által egyszerre kikölcsönözhető könyvek valamint előjegyzések számát a könyvtár korlátozhatja. A kikölcsönzött könyvek épségére köteles vigyázni, azokat szennyeződéstől, rongálódástól vagy bárminemű elváltozástól köteles megóvni. A könyvek megrongálódását vagy elvesztését az olvasó a könyvtárnak köteles haladéktalanul bejelenteni. Az olvasó az elveszett vagy megrongált könyvet köteles azonos kiadású példánnyal vagy annak bekötött másolatával pótolni, ill. azoknak - a könyvtár által megállapított - értékét megtéríteni. A könyvtár állományában lévő, de kölcsönzésben lévő művekre is előjegyzés kérhető. A kölcsönözhetőség időpontjában értesítést küld a könyvtár. Az értesítéstől számított 10 napig áll rendelkezésre az előjegyzett mű. A 10 nap elteltével az előjegyzés érvényét veszíti. A könyvtár, értesítést nem küld a könyv visszaérkezéséről (az olvasónak kell érdeklődnie személyesen vagy telefonon).

A könyvtár nem kölcsönzi:
Az olvasótermi állományt, a szótárakat, lexikonokat, kézikönyveket és a folyóiratokat, valamint a különösen értékes csak egy példányban meglévő kiadványokat és az 1850 előtt megjelent műveket.

Olvasótermek használata
Belépéskor az olvasójegyet a könyvtárosnak át kell adni. Az olvasótermeket minden beiratkozott olvasó használhatja vagy előzetes bejelentés alapján külső olvasó is. Az olvasótermekbe táskát, kabátot, ételt, italt bevinni tilos. A számítógépek csak tanulmányi, kutatási célra használhatók. A számítógépeken csak könyvtári adatbázisok, katalógusok kereshetők. A könyvtárban mindenkinek ügyelnie kell arra, hogy viselkedésével ne zavarja vagy gátolja a többi olvasót vagy a könyvtári munkát.

Az Intézet vezetősége