top of page

Felvételi tájékoztató

Informații privind admiterea

Informationen zur Aufnahme

Állandóan változó, egyre nehezebb időket élünk, de „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8). Nagy szükség van azokra az emberekre, akik ezt hiszik és e hitüket másokkal is megosztják, akik Jézus örömhírét, szeretetét, békéjét és irgalmasságát közvetítik mások felé.

Aki erre hivatást érez magában, és vállalja az Istent és embertársait szolgáló életutat, az ajándékká válik mások számára, hiszen közelebb viszi egymáshoz Istent és az embereket.

Mindazok számára, akik szívükben meghallották az Úr hívó szavát és erre őszintén, szabadon és szeretetből igent mondanak, a szeminárium tudásban, hitben, lelkiekben való egyéni és közösségi fejlődést, megerősödést igyekszik nyújtani.


Szeretettel várunk!

Ft. dr. András István
rektor

01.

Jelentkezés módja:

A helyi plébánoson keresztül,

postai úton a Rektori Hivatalnál.

Postacím:

Institutul Teologic Romano-Catolic Alba Iulia

Strada Gabriel Bethlen, nr. 3.

510009 Alba Iulia, jud. Alba

Vagy telefonon a rektornál:

0752 245 060

02.

Jelentkezési határidő:

 

2023. július 14.

03.

Felvételi:

 

 2023. július 17–21.

a Papnevelő Intézetben

Érkezés:

2023. július 17., este 19 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
 • Születési igazolvány (Certificat de naştere) hiteles másolata

 • Keresztelési és bérmálási igazolás

 • Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges)

 • Érettségi diploma (Diploma de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás

  • (N. B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.)

 • Középiskolai törzskönyvi kivonat (Foaie matricolă)

 • Orvosi igazolás (Adeverinţă medicală)

 • A plébános ajánlólevele

 • Saját kezűleg írt kérvény Érsek úrhoz, illetve az illetékes Megyéspüspökhöz címezve.

 
A felvételi vizsgáról:
 
A felvételi két részből tevődik össze:

a. felvételi a szemináriumba

b. felvételi az egyetemre

 

Felvételi a szemináriumba:

 • egy motivációs levél, amelyben a jelölt elmondja, hogy miért szeretne pap lenni

 • papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el

 • a plébános ajánlólevele

 

A felvételi az egyetemre:

 • érettségi vizsga átlaga – 50%

 • felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös /5/ osztályzatot)

 • a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00

 
A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.
 
A felvételi díja 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire történő beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.
 
Mindkét intézetbe való felvételről a végső döntést a Főpásztor hozza meg!

A felvételi vizsga tételei

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyaga – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.
 
I. Szentírásismeret
 
1. A Szentírás (p. 5-8);
2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);
3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);
4. Újszövetség (p. 62-63);
5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);
6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).
 
Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).
 
II. Egyháztörténelem
 
1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);
2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);
3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);
4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);
5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).
 
Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).
 
III. Hitünk alapjai
 
1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);
2. A kegyelmi élet (p. 101-104);
3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);
4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);
 
Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).


Eredményhirdetés

A felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.
Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a rektorhoz lehet fordulni:
Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258–811.688, Mobil: 0745-770.134

Rektor: Ft. dr. András István, Mobil: 0752-245060, E-mail: sis.rektor@gmail.com
Kispapok. Közösség. Szeminárium.

Informații privind admiterea

Trăim în vremuri în continuă schimbare, din ce în ce mai dificile, dar " Isus Cristos – cel de ieri şi de astăzi – este acelaşi în veci." (Evr 13,8). Există o mare nevoie de oameni care cred acest lucru și care împărtășesc această credință cu alții, care aduc altora vestea bună a bucuriei, iubirii, păcii și milei lui Isus.

Cei care se simt chemați să facă acest lucru și care își asumă o viață de slujire a lui Dumnezeu și a semenilor lor devin un dar pentru ceilalți, apropiindu-i pe Dumnezeu și pe oameni.

Pentru toți cei care au auzit chemarea Domnului în inimile lor și care îi spun "da" cu sinceritate, libertate și iubire, seminarul caută să ofere creștere și consolidare individuală și comunitară în cunoaștere, credință și spiritualitate.


Te așteptăm!

Pr. dr. István András
rector

01.

Cum să te înscrii:

Prin intermediul preotului paroh, prin poștă, la rectorat.

Adresă poștală:

Institutul Teologic Romano-Catolic Alba Iulia

Strada Gabriel Bethlen, nr. 3.

510009 Alba Iulia, jud. Alba

Sau sună-l pe rectorul:

0752 245 060

02.

Termenul de înscriere:

 

14 iulie 2023

03.

Data admiterii:

 

 17–21 iulie 2023.

în seminarul din Alba Iulia.

Sosire:

17 iulie 2023, până la ora 19:00.

Documentele necesare pentru înscriere:
 • Copie legalizată a certificatului de naștere

 • Certificatul de botez și de mir de la preotul paroh

 • Certificatul de căsătorie religioasă al părinților (dacă este posibil)

 • Diplomă de bacalaureat (în original) sau adeverință valabilă timp de trei luni

  • (N. B. Candidații sunt așteptați atât la pregătire, la discuții pentru clarificarea vocației, cât și la examenul de admitere și în cazul nepromovării examenului de bacalaureat. În cazul îndeplinirii condițiilor necesare admiterii, candidatul poate fi declarant admis cu condiția promovării examenului de bacalaureat în sesiunea de toamnă.)

 • Foaia matricolă din liceu

 • Adeverinţă medicală

 • Scrisoare de recomandare din partea preotului paroh

 • Cerere scrisă, de mână, adresată Arhiepiscopului și una destinată Episcopului diecezei de care
  aparține candidatul.

 
Despre examenul de admitere:

Admiterea este formată din două părți:
a. admite
rea la seminar
b. admiterea la universitate

 

Admiterea la seminar:

 • o scrisoare de intenție în care candidatul să explice de ce ar dori să devină preot

 • aptitudinea pentru modul de viață preoțească, evaluată de superiorii seminarului în timpul interviului

 • scrisoare de recomandare din partea preotului paroh

 

Admiterea la universitate:

 • media examenului de bacalaureat – 50%

 • media examenului de admitere – 50% (media este compusă din examenul scris și oral din subiectele date; nota minimă necesară pentru a promova examenul de admitere este cinci /5/)

 • media de admitere este reprezentată de media aritmetică a notei de la examenul de bacalaureat și a notei obținute la proba de aptitudini, această medie nu trebuie să fie mai mică de 6,00.

 
PProgramul exact al admiterii (înscriere, activități de cunoaștere, probă scrisă și orală, zi de reculegere) va fi anunțat la sosirea candidaților la seminar.

 Taxa de admitere este de 70 RON (taxa de înscriere) + 30 RON (taxa de prelucrare a dosarului), care trebuie achitată integral la data înscrierii, pentru susținerea examenului de admitere, la secretariat.
Decizia finală privind admiterea în ambele instituții este luată de către Arhiepiscop al Arhidiecezei de Alba Iulia!


Subiectele pentru examenul de admitere

Informații cu privire la subiectele pentru examenul de admitere sunt disponibile la rector.


Comunicarea rezultatelor

După susținerea examenului de admitere, în termen de câteva zile, candidații vor fi informați cu privire la rezultat, prin intermediul parohului locului.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați secretariatul sau rectorul:

Secretariat: Margit Ferencz, Tel: 0258–811.688, Mobil: 0745-770.134

Rector: Pr. dr. István András, Mobil: 0752-245060, E-mail: sis.rektor@gmail.com

Informationen zur Aufnahme

Wir leben in einer sich ständig verändernden, immer schwierigeren Zeit, aber "Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit." (Hebr 13,8). Es besteht ein großer Bedarf an Menschen, die dies glauben und diesen Glauben mit anderen teilen, die die gute Nachricht von Jesu Freude, Liebe, Frieden und Barmherzigkeit zu anderen bringen.

 

Wer sich dazu berufen fühlt und ein Leben im Dienst an Gott und seinen Mitmenschen auf sich nimmt, wird zu einem Geschenk für andere und bringt Gott und die Menschen einander näher.

 

Für alle, die den Ruf des Herrn in ihrem Herzen gehört haben und ihn aufrichtig, frei und liebevoll bejahen, will das Priesterseminar individuelles und gemeinschaftliches Wachstum und Stärkung in Wissen, Glauben und Spiritualität bieten.


Wir heißen dich herzlich willkommen!


Pfr. Dr. István András
Rektor
 des Priesterseminars

01.

So kann man die Aufnahme beantragen:

Über deinen Ortspfarrer, per Post über das Büro des Rektors.

Postadresse:

Institutul Teologic Romano-Catolic Alba Iulia

Strada Gabriel Bethlen, nr. 3.

510009 Alba Iulia, jud. Alba

Oder du rufst den Rektor an:

0752 245 060

02.

Einschreibungsfrist:

 

14. Juli 2023.

03.

Aufnahme in Karlsburg (Alba Iulia):

 

 17-21. Juli 2023.

Am Sitz des Pristerseminars in Karlsburg (Alba Iulia)

Ankunft:

am 17. Juli 2023, abends um 19:00 Uhr.

Für die Einschreibung nötige Unterlagen:
 • Beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde (Certificat de naştere)

 • Tauf- und Firmungsurkunde

 • Eheurkunde der Eltern (wenn möglich)

 • Bakkalaureatsdiplom (Diploma de bacalaureat), als Original, oder Bestätigung, die drei Monate lang gültig sein muss

  • (N. B. Die Kandidaten sind sowohl zur Vorbereitung, zu den Gesprächen zur Klärung der Berufung, als auch zur Aufnahmeprüfung erwartet, auch wenn sie die Bakkalaureatsprüfung nicht bestanden haben. Falls dann unsere Aufnahmebedingungen erfüllt sind, kann der Kandidat für zugelassen erklärt werden, mit der Bedingung, dass er die Bakkalaureatsprüfung in der Herbst-Prüfungszeit besteht.)

 • Matrikelblatt (Foaie matricolă din liceu)

 • Ärztliche Bescheinigung (Adeverinţă medicală)

 • Empfehlungsschreiben des Pfarrers

 • Ein handgeschriebenes Gesuch an den Erzbischof und ein weiteres an den für den Kandidaten zuständigen Diözesanbischof.

 
Über die Aufnahmeprüfung:

 
Die Aufnahme besteht aus zwei Teilen:

a. Aufnahme zum Priesterseminar

b. Aufnahme zur Universität

 

Aufnahme zum Priesterseminar:

 • eine Absichtserklärung, in der der Kandidat erklärt, warum er Priester werden möchte

 • die Eignung für das priesterliche Leben, wie sie von den Magistern beim Vorstellungsgespräch beurteilt wird

 • das Empfehlungsschreiben des Pfarrers

 

Aufnahme zur Universität:

 • Durchschnittsnote der Bakkalaureatsprüfung – 50%

 • Durchschnittsnote der Aufnahmeprüfung – 50% (die Durchschnittsnote besteht aus der schriftlich und der mündlich abgelegten Prüfung, aus dem vorgegebenen Stoff; die Mindestnote zur Bestehung der Aufnahmeprüfung ist fünf /5/)

 • Die Aufnahmeprüfungsnote besteht aus der arithmetischen Durchschnittsnote zwischen der bei der Bakkalaureatsprüfung erhaltenen Note und der Note bei der Fähigkeitsprobe; diese Durchschnittsnote darf nicht kleiner als sechs (6,00) sein.

 
Das genaue Programm der Aufnahmeprüfung (Einschreibung, Kennenlernaktivitäten, schriftliche und mündliche Probe, Einkehrtag) wird bei der Ankunft der Kandidaten mitgeteilt.

 
Einschreibungsgebühr: 70 RON (Einschreibung) + 30 RON (Gebühr für die Bearbeitung des Dossiers), Summe, die vollständig am Einschreibungstag, für das Ablegen der Aufnahmeprüfung, im Sekretariat beglichen werden muss.
 
Der endgültige Beschluss über die Aufnahme an beiden Bildungseinrichtungen wird durch den Erzbischof der Erzdiözese Alba Iulia getroffen!

Themen der Aufnahmeprüfung

Informationen zu den Themen der Aufnahmeprüfung sind beim Rektor erhältlich.

Mitteilung der Prüfungsergebnisse

Nach der Ablegung der Aufnahmeprüfung werden die Kandidaten innerhalb einiger Tage durch den Ortspfarrer über ihre Ergebnisse informiert.
Für weitere Informationen wendest du dich bitte an das Sekretariat oder den Rektor:

Sekretariat: Margit Ferencz, Tel.: 0258 811 688, Mobil: 0745 770 134

Rektor: Pfr. dr. István András, Mobil: 0752 245 060, E-mail: sis.rektor@gmail.com
bottom of page