top of page

Papnevelő Intézet

sis_history.jpg

Az erdélyi (gyulafehérvári) egyházmegyét Szent István király alapította 1009-ben. Központja, Gyulafehérvár évszázadokon keresztül a katolikus papképzésnek is a fellegvára volt. A Szent László király által létrehozott székesegyházi káptalan kanonokjai a középkorban nemcsak a közjegyzői teendőket végezték, hanem nagy gondot fordítottak a káptalan iskolára is. Ez az iskola fennállásáig, 1550-ig jellegénél fogva egyesítette a mai középiskolai oktatást és a papképzést.

sis anno.jpg

A káptalani iskola 30 éves szünet után, 1579-ben a Domokosok egykori rendházában (ma e helyen áll a Státus által épített Majláth Gusztáv Károly tanintézet) mint "jezsuiták iskolája" kelt új életre. Az Erdélyben törvényileg csak a tanításra "korlátozott" jezsuiták kisebb-nagyobb megszakításokkal 1653-ig működtek Gyulafehérvárott is. Diákjaik közül többet készítettek elő a papságra és ezáltal a fejedelemség ideje alatt a katolikus püspöktől megfosztott egyházmegyében biztosították a lelkipásztori ellátást.

1716-ban az erdélyi katolikusoknak hivatalosan is újra lehetett püspökük. A gyulafehérvári székhelyet elfoglaló főpásztorok legsürgősebb tennivalójuknak a papképzést tekintették. B. Sztojka Zsigmond Antal püspök 1753-ban alapította meg - egyelőre a püspöki rezidenciáján - a Megtestesült Bölcsességről nevezett egyházmegyei szemináriumot (Seminarium Incarnatae Sapientiae - S.I.S.), vagy ahogyan akkor nevezték, a Papneveldét.
Az 1758-ban felépült külön teológiai épület (a mai "Jerikó" helyén) hamarosan kicsinek bizonyult. Ezért 1778-ban a Papnevelde átköltözött a jezsuiták feloszlatása következtében üresen maradt kollégiumba.


Gr. Batthyány Ignác püspöknek 1792-ben sikerült megszereznie a volt trinitárius rendházat és templomot. A szerzetház temploma helyébe a csillagvizsgálót és a világhírű könyvtárat ("Batthyanaeum") rendezte be, a zárdai rész pedig a Papnevelde épülete lett.
Fogarassy Mihály püspök 1877-ben a teológiai épület utca felöli részét bővítette. Márton Áron és Jakab Antal püspöksége idején ez az ún. "Fogarassy-szárny" elnyerte a mai formáját.
Az 1970-es években megtervezett új teológiai intézet felépítése a hatóságok részéről állított akadályok miatt elmaradt. Ezért a szeminaristák kollégiuma régi egyházi épületeink tatarozásával alakult ki.

Dr. Marton József

bottom of page