top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Diakónusokat szentelnek Gyulafehérváron

Kettős ünnepet ül főegyházmegyénk és a papnevelő intézet december 8-án, hiszen Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepén Kovács Gergely érsek Gyulafehérváron diakónussá szenteli a csíkszentimrei Demeter István és László Zsolt, a ditrói Küsmődi Csongor-Ignác, a segesvári Miklós Szilárd és a máréfalvi Olasz Béla akolitusokat.

Szentelendők a szeminárium kápolnájában. Balról jobbra: Olasz Béla (Máréfalva), Miklós Szilárd (Segesvár), Demeter István (Csíkszentimre), László Zsolt (Csíkszentimre), Küsmődi Csongor-Ignác (Ditró).

A diakónus, avagy szerpap, a püspök segítőtársa. Feladata az evangélium felolvasása a szentmiséken, az igehirdetés, áldoztat, kiszolgáltathatja a keresztséget és közreműködhet a házasság szentségénél.


A püspök által végzett szentelési szertartás révén a hatodéves kispapok az egyházi rend első fokozatában részesülnek. Az evangélium felolvasása után a szeminárium rektora bemutatja a jelölteket, azt követően pedig a főpásztor szentbeszédet mond, buzdítva a diakónusi szolgálatra jelentkezőket.

Jakubinyi György érsek homíliát mond a diakónusszentelésen, 2018-ban.

A prédikációt követően a jelöltek ünnepélyesen ígéretet tesznek, hogy vállalják a szolgálattal járó kötelezettségeket: az igehirdetést, a rendszeres imát, a zsolozsma végzését és a cölibátust, a papi nőtelenséget. Azt követően egyenként az érsek elé vonulnak, kezüket a kezébe helyezve engedelmességet fogadnak neki és utódainak, a mindenkori főpásztornak.

"Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaimnak?" Diakónusszentelés 2019-ben.

Az ígérettétel után következik a Mindenszentek litániája, amely alatt a szentelendők arccal a földre borulnak a teljes önátadás jeleként, kifejezve annak tudatát, hogy Isten erejüket meghaladó szolgálatra hívja őket.

Leborulás. Diakónusszentelés 2018-ban.

A litánia után kezdődik a tulajdonképpeni szentelés, amikor a püspök kézrátétellel csendben imádkozik felelettük, majd elvégzi a felszentelő imát.

Kézrátétel. Diakónusszentelés 2018-ban.

A szentelés után következik a beöltözés, amikor a már felszentelt diakónusok magukra öltik a szerpapi ruhát, a bal vállról jobbra futó stólát és a dalmatikát.

Beöltözés. Diakónusszentelés 2019-ben.

A beöltözést követően átveszik a szentelő főpásztortól az evangéliumos könyvet, annak jeleként, hogy legfőbb szolgálatuk az igehirdetés.

"Vedd Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél!" Diakónusszentelés 2018-ban.

A szertartás utolsó mozzanatként a püspök és jelenlévő már felszentelt diakónusok köszöntik az új szerpapokat, ezáltal kifejezve, hogy befogadják őket a diakónusi rendbe. A szentmise további részében a diakónusok már szolgálatba lépnek, hiszen az eucharisztia liturgiája során már ők a püspök segítői.

Diakónusok szolgálnak Jakubinyi György érsek mellett. Archív felvétel.

A járványügyi korlátozások miatt június 28-ról december 8-ra halasztott diakónusszentelés zárt körben zajlik. A szentelendők és elöljáróik online bekapcsolódásra hívnak mindenkit, hogy imádságos lélekkel kövessék a december 8-án, kedden 10 órától kezdődő szentmisét, melyet a Templom.ro oldal közvetít.Imádkozzunk a szentelendőkért, hogy Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennük!


Bőjte Csongor/seminarium.ro

2 123 megtekintés
bottom of page